FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติความเป็นมา

>>>ประวัติความเป็นมา<<<


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งขึ้นตาม “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552” ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นระเบียบใหม่คือ “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2558” ซึ่งมีหน่วยตามภารกิจ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป หน่วยผลิตรายการ และหน่วยจัดและถ่ายทอดรายการ

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Yala Rajabhat University Radio" ใช้ชื่อย่อว่า "YRU radio" มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นหน่วยงานสื่อกลางและเป็นช่องทางสำหรับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ FM 98.50 MHz กำลังส่ง 300 วัตต์ และออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน ออกกระจายเสียงเป็นภาษาไทยตามปรัชญาคือ “คลื่นความรู้ สู่สังคมชายแดนใต้” โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์เฉพาะองค์กร เป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่าง "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

การพัฒนาการของหน่วยงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีอนุมัติงบประมาณให้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ย้ายสำนักงานและสถานีออกอากาศกระจายเสียงจากอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ชั้น 1) มายังอาคารเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25 ชั้น 1) พร้อมกับการปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องออกอากาศกระจายเสียง ห้องบันทึกเสียง รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการออกอากาศใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานได้ตามพันธกิจ พร้อมกับได้ดำเนินการจดทะเบียนสถานีวิทยุอย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสถานีวิทยุของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้เปิดดำเนินกิจการของสถานีมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25 ชั้น 1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อคือ 0 7329 9622  หมายเลขโทรสาร คือ 0 7329 9623 และใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อภายใน คือ 18100 โดยมีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศของหน่วยงาน มีที่อยู่เว็บไซต์คือ http://radio.yru.ac.th

shell shockers unblocked jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo ajansı jigolo şirketleri jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo siteleri jigolo şirketleri jigolo siteleri mecidiyeköy escort anadolu yakası escort cevizli escort üsküdar escort şerifali escort dudullu escort kaynarca escort çekmeköy escort küçükyalı escort atalar escort gebze escort