FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ภารกิจสถานีวิทยุ

<<<ภารกิจของสถานี>>>


1.นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน เพื่อความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันพัฒนาไปสู่ "สังคมการเรียนรู้"

2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่สังคมเพื่อเติมปัญญาให้สังคมและสร้างสังคมฐานปัญญา โดยใช้สาขาวิชาและส่วนราชการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

3.ถ่ายทอดมรดกทางสังคมวัฒสนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างและรักษาค่านิยมพื้นฐานอันดีงามของสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้าง สังคมสมานฉันท์

4.เป็นสื่อกลางประสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

5.ให้ความบันเทิงช่วยให้รคนในสังคมได้รับความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจลดระดับความตึงเครียดและความขัดแย้งของคนในสังคม


<<<วัตถุประสงค์>>>

1.เป็นสื่อกลางและช่องทางในการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและติดปัญญาให้สังคมตามภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.เป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชน 

3.เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แสดงออก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางสังคม อย่างสร้างสรรค์ภายในกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย

4.เป็นแหล่งบริการทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและประชาชนภายนอกและให้การสนับสนุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ

5.เป็นแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและประชาชน

6.เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้