FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภารกิจสถานีวิทยุ

<<<ภารกิจของสถานี>>>


1. นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน เพื่อความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน พัฒนาไปสู่สังคมการเรียนรู้

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่สังคม เพื่อเติบปัญญาให้สังคมและสร้างสังคมฐานปัญญา โดยใช้สาขาวิชาและส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

3. ถ่ายทอดมรดกทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างและรักษาค่านิยมพื้นฐานอันดีงามของสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์

4. เป็นสื่อกลางประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

5. ให้ความบันเทิง ช่วยให้คนในสังคมได้รับความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ ลดระดับความตึงเครียดและความขัดแย้งของคนในสังคม

6. ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ

7. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

8. ให้บริการทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ภายใต้วัตถุประสงค์ในข้อ 7

9. ภารกิจอื่นๆ ในฐานะเป็นองค์กรการสื่อสารมวลชน

10. ภารกิจอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


<<<วัตถุประสงค์>>>

1. เป็นสื่อกลางและช่องทางในการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและติดปัญญาให้สังคม ตามภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. เป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชน

3. เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แสดงออก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางสังคม อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย

4. เป็นแหล่งให้บริการทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและประชาชนภายนอก และให้สนับสนุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ

5. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและประชาชน

6. เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้