FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โล่เกียรติคุณสถานีวิทยุที่ทำประโยชน์ด้านการนำเสนอข่าวสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ประจักษ์ต่อสาธารณชน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบโล่เกียรติคุณ

แกลเลอรี่