FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

YRU RADIO เข้าร่วมอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน กลุ่มคนตัวD ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) จัดอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว โดยมีเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนนี้

การอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักจัดรายการวิทยุเรียนรู้ทักษะ วิธีการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยได้รับการอบรมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.ธรรมชาติของเด็กและครอบครัว โดย ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 2. ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการใช้เสียงให้เหมาะสมสำหรับการจัดรายการ โดย คุณปราณี มีทรัพย์ และคุณวรวิทย์ ศรีเนตร ผู้ดำเนินรายการโฮมคิดส์ 3. หลักการการพัฒนาประเด็นในการจัดรายการวิทยุ โดย คุณราเมศ เชื้อเมืองพาน และคุณเรวัติ สังช่วย และเวทีก้าวไปข้างหน้าในการทำรายการวิทยุเพื่อเด็ก โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส) คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณวันชัย บุญประชา กลุ่มคนตัวD และคุณรัศมี มณีนิล ผู้ดำเนินรายการออนเดอะเวย์โอม พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายการผลิตรายการสำหรับเด็ก

ทั้งนี้ การอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว มีคุณปัทมา เนียบบดี และคุณโสภิญญา ขุนภักดี เข้าร่วมการอบรมใรครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้มาผลิตรายการสำหรับเด็กและครอบครัวทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

แกลเลอรี่