FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

วันนี้ (30 ก.ค. 2560) ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีนางปัทมา เนียมบดี และนายสุรพล คลาดแคล้ว นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ ในครั้งนี้

แกลเลอรี่