FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม: นิทรรศการ โอรังอัสลี วิถีคนไพร

อุทยานการเรียนรู้ยะลา เชิญชวนน้องๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เชิญชมและร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ โอรังอัสลี วิถีคนไพร ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิเช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่า ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย สมุนไพร ยารักษาโรค ฯลฯ โดยจะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนยะลา