FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงาน กสทช ภาค 4 จัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 4 สงขลา จัดการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ให้กับผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มและเอเอ็ม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

ภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบจากปัญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุช่วยเดินอากาศ โดยคุณสมเกียรติ แก้วไชยะ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และคุณสายชล ส่งเจิม จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นวิทยุกระจายเสียงเพื่อลดปัญหาการรบกวน โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ปลอดเอี่ยม รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสสอบคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. ภาค 4 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณดุริพัธ แจ้งใจ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา และบทบาทและแนวทางกำกับดูแลเนื้อหารายการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณทิพย ชุติธรพงศ์ และช่วงท้ายมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธระ พึ่งธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4

แกลเลอรี่