FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รักษาการหัวหน้าสถานีฯ พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประกอบด้วยนางปัทมา เนียมบดี นายสุรพล คลาดแคล้ว  นางสาวโสภิญญา ขุนภักภักดีเพื่อสอบถามการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ และโครงการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ของสถานีฯ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

แกลเลอรี่