FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการผลิตสื่อเสียง

เกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการผลิตสื่อเสียงใน "หลักสูตรเสริมประสบกสรณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แกลเลอรี่