FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สสส. ขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                    นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (เชิงพื้นที่) และ/หรือเชิงสังคม (เชิงประเด็น) และสามารถขยายผลในวงกว้าง
                    โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
                    • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 - 6) 
                    • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaihealth.or.th/inno