FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จังหวัดยะลาร่วมกับอำเภอเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนศรีเมือง (ริมแม่น้ำปัตตานี) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา