FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ ตัวแทนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำสินธุ์ โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำป่าบอน จังหวัดพัทลุง และศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล  

แกลเลอรี่