FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมให้ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จังหวัดยะลา นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง รายการวิทยุสำหรับเยาวชนในสถานการณ์ภาวะวิกฤติ ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต

แกลเลอรี่