FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คุณปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์  ตัวแทนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา เรื่องโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สามารถสื่อสารความรู้ที่ได้รับไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด ณ  ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นอกจากนั้น คณะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการป้องกันควบคุมโรคในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โดย นายมาลอฟี เจ๊ะลือแม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและลงพื้นที่ทัศนศึกษาการให้บริการค้นหา ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ในกลุ่มชาติพันธุ์ชนพื้นเมือง (มานิ) 33 คน  ในครั้งนี้

แกลเลอรี่