FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานีวิทยุฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy new year 2018  เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเว็บไซต์  ซึ่งเว็บไซต์ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท ระดับสำนัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง

การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่