FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีมงาน YRU RADIO มอบความสุขวันเด็ก ในงาน รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทีมงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมโครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก  พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส

ซึ่งทางสถานีวิทยุ ฯ ได้ร่วมกับสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นปีที่ 2 ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการเล่นเกมส์แจกของรางวัล การมอบมงกฎเด็กดี การร้องเพลงคาราโอเกะ เต้นประกอบเพลง การแจกขนมและไอศกรีม กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่