FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี หัวหน้าโครงการฯ วางแผนและชี้แจงมอบหมายงานผู้รับผิดชอบในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการผลิตสื่อสารคดีอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยได้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการดำเนินโครงการครั้งนี้

แกลเลอรี่