FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานสถานีวิทยุฯ

ที่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ จากแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ และการเป็นนักจัดรายการวิทยุเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักสื่อสารในอนาคต

แกลเลอรี่