FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) เยี่ยมชมสถานีวิทยุฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) เยี่ยมชมสถานีวิทยุ ฯ นำโดย ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา และอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยน จะมาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการสอน ด้านวิชาการ และด้านบริการ/จิตอาสาแก่สังคม 

แกลเลอรี่