FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เฝ้ารับเสด็จ และถวายสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ถวายรายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และถวายสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์นิทานประกอบภาพและเสียง จำนวน 8 เรื่อง และเพลงประกอบหลักสูตร จำนวน 3 เพลง 

 

แกลเลอรี่