FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

วันนี้ (13 มี.ค.61) ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 นำโดยอาจารย์สุไรณี อาแล อาจารย์ประจำสาขา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล

โดยมีนางสาวปัทมา เนียมบดี นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี และนายสุรพล คลาดแคล้ว เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความรู้และสอนเทคนิคต่างๆ ในการจัดรายการวิทยุไม่วาจะเป็นการสาธิตการจัดรายการและสาธิตการบันทึกเสียงให้แก่นักศึกษาเพื่อใช้ในอนาคตต่อไป 

สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการแสดงออกให้กับนักศึกษาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

แกลเลอรี่