FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเสวนาการเมืองยุคประชาธิปไตย 4.0

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา 09.45 น. ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส.ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการเสวนา การเมืองวิถีไทยยุคประชาธิปไตย 4.0 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีคุณปัทมา เนียมบดี และคุณโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่