FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่

เทศบาลนครยะลาเปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา