FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีมงาน YRU RADIO แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ “นักจัดรายการวิทยุ”

เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประกอบด้วย คุณโสภิญญา ขุนภักดี คุณปัทมา เนียบบดี และคุณสุรพลคลาดแคล้ว ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย จาก 16 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพได้แบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาและอาชีพ การทดลองอาชีพตามความสนใจ และการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการรู้จักตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ การค้นหาความถนัดของตนเองและสามารถเลือกอาชีพสมความปรารถนาในอนาคต โดยมีฐานการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 11 ฐาน ให้กับนักเรียน 

แกลเลอรี่