FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้แทนสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice Of America) เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวานนี้ (26 พ.ค. 2560) ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณปริชัย ศตะสุข ผู้แทนจากสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice Of America) เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกอากาศรายการต่างๆ ของ VOA และแนะนำรายการอื่นๆ ของ VOA เพื่อให้ทางสถานีได้เผยแพร่ให้นักศึกษาและประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง VOA ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสุรพล คลาดแคล้ว และนางสาวโสภิญญา ขุนภักดี บุคลากรสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่