FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (7 มิ.ย. 2560) ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางปัทมา เนียมบดี หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไป นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี หน่วยผลิตรายการ และนายสุรพล คลาดแคล้ว หน่วยจัดและถ่ายทอดรายการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่