FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ โดยจะเข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่