FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์

<<<ปรัชญา วิสัยทัศน์>>>


    ปรัชญา    

“คลื่นความรู้ สู่สังคมชายแดนใต้”

หมายถึง หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นช่องทางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

วิสัยทัศน์

“สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา เสริมสร้างคลังปัญญาชายแดนใต้”

หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ที่รวบรวมข่าวสาร องค์ความรู้ มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงของนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ที่ตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และเป็นหน่วยงานเสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา