FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เจ้าหน้าสถานีวิทยุ ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม กสทช.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 พลโท ดร. กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดย พีระพงศ์ มานะกิจ หัวหน้าโครงการประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 19-20 เมษายน 2557 วิทยุฝึกอบรม สถานีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนิเทศศาสตร์

แกลเลอรี่