FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯจัดกิจกรรมเติมกำลังใจให้กั

วันนี้ (3 เมษายน 2557) ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ รัฐยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ร่วมกับเยาวชนและประชาชนในครั้งนี้

น.ส.โสภิญญา คุณภักดี โฆษกสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงสร้างอาคารจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาล Velar old mind ส่งเสริมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการให้ความรู้ด้านศีลธรรมแก่ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต และส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือและแบ่งปันค่านิยมที่ดี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จิตสำนึกสาธารณะและชอปปิ้ง sanyak

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่