FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

YRU Radio คว้า 3 รางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเว็บไซต์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ซึ่งเว็บไซต์ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชนะการประกวด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม และรางวัล popular vote

การมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยเน้นการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงาน ที่ให้บริการภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

แกลเลอรี่