FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมงาน "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษการศึกษา 2 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับความรักความปรารถนาดีจากสังคมที่มอบให้อย่างมีความสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว