FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การไฟฟ้านครหลวง จัดประกวดกิจกรรมการถ่ายภาพ ในหัวข้อ ไฟฟ้า ... สร้างความสุขแห่งชีวิต ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ไฟฟ้า ... สร้างความสุขแห่งชีวิต” โดยเป็นการถ่ายภาพความสุขจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟน. คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สะท้อนความเป็นเมือง 


โดยผู้มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ที่ Email : meaphotocontest@gmail.com และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งการตัดสินการถ่ายภาพครั้งนี้จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นกรรมการการตัดสิน ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูกติกาการประกวดภาพถ่ายได้ที่ www.mea.or.th และทาง Facebook 

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 566 5764 / 097 298 9058