FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TK Park Yala ประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2561

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษอิดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ด้วยกิจกรรมการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2561 ซึ่งเปิดเวทีให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-8 ปี ได้แสดงความสามารถและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่จำกัดศาสนา เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นหนูน้อยรายอ ประจำปี 2561 โดยแต่งกายชุดที่สื่อถึงเทศกาลฮารีรายอ

รายละเอียดการรับสมัครโครงการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2561

-รับสมัครหนูน้อยน่ารักอายุ 6-8 ปี (นับตาม พ.ศ. เกิด) มีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความสามารถ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก

-รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

-ประกวดในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

-ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-ฝึกซ้อมการแสดงเปิดตัว ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น.

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 0817388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com http://www.tkparkyala.com หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

หมายเหตุ ทางอุทยานการเรียนรู้ยะลา มีค่าสนับสนุนคนละ 300 บาท

 หลักฐานการสมัคร

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ของผู้เข้าประกวด)

-สำเนาบัตรประชาชนของมารดา/บิดา หรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 เกณฑ์การตัดสิน

        -บุคลิกภาพ (การเดิน การยืน)                   25 คะแนน

        -รูปร่างหน้าตา                                  25 คะแนน

        -การแต่งกาย                                    25 คะแนน

-ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบคำถามและสัมภาษณ์)     25 คะแนน รวม 100 คะแนน   

 รางวัลการประกวด

รางวัล ชนะเลิศ         เงินรางวัล 2, 000 บาท มงกุฎพร้อมสายสะพาย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมสายสะพาย

รางวัลขวัญใจ TK Park Yala    เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย