FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมงานครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งานสถานีวิทยุฯ และงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผศ.ดร.ฐานกุล กฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ อาจารย์ปพน บุษยมาลย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์และงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่