FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิทยุฯ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

วันนี้ (22 ตุลาคม 2561) เวลา 14:30 น. อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีนายสุรพล คลาดแคล้ว และคุณโสภิญญา ขุนภักดี นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่