FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมเปิดเวทีระดมเครือข่ายสร้างการรับรู้ และความเข้าใจการในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 28 พฤสจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี  นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเปิดเวทีระดมเครือข่ายสร้างการรับรู้ และความเข้าใจการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แก่ประชาชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา มีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดยะลา ผู้มีอำนาจทำการแทนกรรมการองค์กรเอกชน ดีเจประชาธิปไตย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อาสา กกต. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุกอำเภอ ครูสอนวิชาสังคมสถานศึกษาที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษา รวม 86 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้โครงการผลิตสื่อให้ความรู้การดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

แกลเลอรี่