FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

YRU RADIO เข้าร่วมการอบรม "ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ช่างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติภาค 4 (สำนักงาน กสทช. ภาค 4) จัดการอบรม "ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ช่างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสายส่ง สายอากาศ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการทำงานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีอาจารย์ปพน บุษยมาลย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และนายสุรพล คลาดแคล้ว นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องบุปผารูม ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่