FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย บุษยาพร จันทร์พิศาล 

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

          การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 32  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ               การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ESQ2RS  Model จำนวน  20  แผน ๆ  ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  จำนวน  30  ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test dependent samples)

ผลการวิจัย

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้                ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  ขั้นที่ 2 สำรวจคำศัพท์ (Survey  vocabulary)  ขั้นที่ 3 ตั้งคำถามนำ (Question) ขั้นที่ 4 อ่านเพื่อความเข้าใจ (Read and Understand) ขั้นที่ 5 บันทึกการอ่าน (Record) ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation) มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 4.67 - 5.00

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ESQ2RS  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับมากที่สุด  

vibratör | geciktirici sprey | strapon | realistik vibratör | realistik penis | sex makinası | belden bağlamalı | gay sex shop | anal vibratör | sex shop | geciktirici sprey | realistik vibratör tekirdag erotik shop tekirdağ sex shop sex shop tekirdağ çorlu sex shop tekirdağ erotik shop sex shop tekirdağ tekirdağ erotik shop seks shop | sex shop | seks shop | sex shop istanbul | vibrator | erotik shop | vibrator | vibrator | vibrator | izmir sex shop | izmir sex shop | ankara sex shop | ankara sex shop | antalya sex shop