FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ชื่องานวิจัย      พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย            นางปัทมา  เนียมบดี

 

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟังของผู้ฟังที่มีต่อรายการสุขภาพเพื่อคุณ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบรายการสุขภาพเพื่อคุณ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ฟังรายการสุขภาพเพื่อคุณ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Method)และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 379 ชุด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ผู้ฟังรายการสุขภาพเพื่อคุณ ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนตามสัดส่วน จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ โดยภาพรวม พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 36 – 40 ปี อาชีพโดยภาพรวม พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  ด้านพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ โดยภาพรวม เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณผ่านอุปกรณ์ โดยเฉลี่ย วิทยุในรถ , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ เป็นระยะเวลากี่นาที/ครั้ง โดยเฉลี่ย 30 นาที , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ ทางคลื่น โดยเฉลี่ย คลื่นออนไลน์ Radio.yru.ac.th , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณช่วงเวลา โดยเฉลี่ย เวลา 15.30 น. , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ ณ สถานที่ โดยเฉลี่ย ขณเดินทาง/บนรถ , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ ฟังการนำเสนอเรื่อง โดยเฉลี่ย สถานการณ์โรคที่อยู่ในความสนใจ , เปิดรับฟังรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ คุณภาพระดับความชัดเจนของสัญญาณคลื่น โดยเฉลี่ย ดีมาก ด้านความพึงพอใจต่อการรับฟัง รายการวิทยุของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เอฟ เอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ : กรณีศึกษา รายการสุขภาพเพื่อคุณ โดยภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ส่วนรูปแบบการจัดรายการวิทยุ รายการสุขภาพเพื่อคุณ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลมาใช้โดยมีรูปแบบรายการสุขภาพเพื่อคุณดังนี้

เวลาที่เหมาะสมควรอยู่ที่เวลา 30 นาที ช่องทางสำหรับการติดตามรับฟังเน้นในรูปแบบออนไลน์   และมีการตรวจเช็คสัญญาณความชัดเจนของรายการ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดตามรับฟังรายการ คือ 15.30 น. และเรื่องราวที่ผู้ฟังให้ความสนใจใจการติดตามรับฟัง คือ สถานการณ์โรคที่อยู่ในความสนใจ

 

คำสำคัญ         พฤติกรรม , การเปิดรับ , รายการวิทยุ , สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ,           รายการสุขภาพเพื่อคุณ

 

Research title : Listeners' radio exposure behavior towards educational radio station Yala Rajabhat University FM 98.50 MHz : a case study, health program for you. Yala Municipality, Muang District, Yala Province

Researcher     Mrs. Pattama Niambordee

Abstract

Radio listening behavior of listeners towards Yala Rajabhat University FM 98.50 MHz: a case study, health program for you. The objectives of this research were 1) to study the listening behavior of the listeners towards the Health for You program 2) to develop the format of the Health for You program 3) to study the satisfaction of the listeners of the Health for You program.

This research is a quantitative research. (Quantitative Research) by survey research (Survey Method) and using an online questionnaire (Online Questionnaire) as a tool to collect 200 sets of data and analyze the data by a statistical package program. The sample group used in this research Healthy listeners for you The radio station for education at Yala Rajabhat University By randomly taking a proportional multistage sample of 379 people the tool The research used was a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation.

The results showed that demographic characteristics Radio listening behavior of listeners towards Yala Rajabhat University FM 98.50 MHz: a case study of health programs for you. Overall, it was found that females were more than males. Average age 36-40 years, occupation as a whole Private employees/employees Regarding radio listening behavior of listeners towards Yala Rajabhat University FM 98.50 MHz: a case study, health program for you. Overall, listen to the radio program. Health programs for you through the device. On average, the car radio, listen to the radio. health items for you How many minutes / time, on average 30 minutes, listen to the radio program Health programs for you, on average, online waves Radio.yru.ac.th , turn on the radio Health programs for you during the average time at 3:30 p.m., listen to the radio Health programs for you at the average location While traveling/in the car, listen to the radio health items for you Listen to the presentation about the average disease situation in your interest, listen to the radio program. health items for you The quality of the signal clarity level is on average very good. satisfaction in listening Radio program of listeners towards Yala Rajabhat University Educational Radio Station FM 98.50 MHz : a case study, health program for you. Overall, it was found that the satisfaction level was at a high level.

          The format of the radio program health items for you The researcher has analyzed the content and the data for use in the form of health list for you as follows:

The ideal time should be 30 minutes. The channel for listening is focused online. and there is a check for signal clarity of the list The appropriate time to follow up and listen to the program is 3:30 p.m.

 

Keywords : behavior , exposure , radio program , Yala Rajabhat University educational radio station , health program for you