FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติความเป็นมา

>>>ประวัติความเป็นมา<<<


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งขึ้นตาม “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552” ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นระเบียบใหม่คือ “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2558” ซึ่งมีหน่วยตามภารกิจ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป หน่วยผลิตรายการ และหน่วยจัดและถ่ายทอดรายการ

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Yala Rajabhat University Radio" ใช้ชื่อย่อว่า "YRU radio" มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นหน่วยงานสื่อกลางและเป็นช่องทางสำหรับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ FM 98.50 MHz กำลังส่ง 300 วัตต์ และออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน ออกกระจายเสียงเป็นภาษาไทยตามปรัชญาคือ “คลื่นความรู้ สู่สังคมชายแดนใต้” โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์เฉพาะองค์กร เป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่าง "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

การพัฒนาการของหน่วยงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีอนุมัติงบประมาณให้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ย้ายสำนักงานและสถานีออกอากาศกระจายเสียงจากอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ชั้น 1) มายังอาคารเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25 ชั้น 1) พร้อมกับการปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องออกอากาศกระจายเสียง ห้องบันทึกเสียง รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการออกอากาศใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานได้ตามพันธกิจ พร้อมกับได้ดำเนินการจดทะเบียนสถานีวิทยุอย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสถานีวิทยุของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้เปิดดำเนินกิจการของสถานีมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25 ชั้น 1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อคือ 0 7329 9622  หมายเลขโทรสาร คือ 0 7329 9623 และใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อภายใน คือ 18100 โดยมีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศของหน่วยงาน มีที่อยู่เว็บไซต์คือ http://radio.yru.ac.th

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort