FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299622 โทรสาร 073-299623

หมายเลขโทรศัพท์ใน 18100 อีเมล์ radio@yru.ac.th