FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City

เทศบาลนครยะลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City เพื่อคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผสานกับวัตถุดิบซึ่งเป็นทุนของท้องถิ่นอย่างลงตัว และมีความสวยงาม ตลอดจนนำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าโดยกลุ่มอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อการจัดจำหน่าย โดยการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญมาที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลนครยะลา ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.yalacity.go.th และติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา