FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TK PARK YALA จัดประกวด Cool Project: วิธีลดอุณหภูมิในจังหวัดยะลาผ่าน สปอตวิทยุ

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานประกวดสปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิดวิธีลดอุณหภูมิในจังหวัดยะลา ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาใส่ใจโลกใบนี้ที่เรายืนอยู่ เพราะโลกร้อนต่อรองไม่ได้ อยากลดเราต้องมาช่วยกัน สุขใจที่ได้มีส่วนช่วยโลกของเรา

รายละเอียดการประกวด Cool Project: วิธีลดอุณหภูมิในจังหวัดยะลาผ่านสปอตวิทยุ

-ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน

-ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ประสบการณ์ และจำนวนผู้ร่วมทีม

-ต้องเป็นสปอตวิทยุที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน

-สปอตวิทยุ ต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่างๆ

-ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ โดยมีความยาวของสปอตวิทยุ อยู่ระหว่าง 30 วินาที - 1 นาที

-จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา หรือวิธีการรณรงค์ ลดอุณหภูมิร้อนในจังหวัดยะลาหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดยะลา

-บันทึกสปอตวิทยุลงในแผ่น CD

-ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งสปอตวิทยุเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 เรื่อง

-ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

เกณฑ์การตัดสิน

-เนื้อหาถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา หรือวิธีการรณรงค์ ลดอุณหภูมิร้อนในจังหวัดยะลาหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดยะลา 23 คะแนน

-รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว การสื่อความหมาย และความน่าสนใจ 70 คะแนน

-ใช้ระยะเวลาตามที่กำหนด 5 คะแนน รวม 100 คะแนน

เงินรางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล       5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล       3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล       2,000 บาท