FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีมงาน YRU RADIO เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนหน่วยงาน 7 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นางปัทมา เนียบบดี นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนหน่วยงาน 7 กลุ่มภารกิจงานเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า 40 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสำนักงานประสัมพันธ์เขต6 เพิ่มทักษะประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านงานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่