FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โรงเรียนสตรียะลา เยี่ยมชมสถานีวิทยุฯ

วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 09.00 - 11.00 น. อาจารย์ปพน บุษยมาลย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชุมนุมเสียงตามสาย โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 12 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีการแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ ศึกษาเรียนรู้การทำงานด้านสื่อวิทยุ และร่วมจัดรายการวันนี้ที่ราชภัฏ โดยมีคุณปัทมา เนียมบดี คุณโสภิญญา ขุนภักดี และนายสุรพล คลาดแคล้ว นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ให้ความรู้และคำแนะนำในครั้งนี้

โรงเรียนสตรียะลา จัดการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม โดยกำหนดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจและเป็นการสร้างทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนอีกด้วย

แกลเลอรี่